Medezeggenschapsraad

Wij hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit 4  personen. Twee  uit de oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding. Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur naar aanleiding van beleidsmatige zaken die in de school spelen of naar aanleiding van vragen die worden gesteld vanuit de oudergeleding.

 

De raad functioneert volgens het landelijk reglement medezeggenschap. Zij bespreekt schoolzaken en probeert samen met de directie te komen tot het zo optimaal mogelijk functioneren van de school.

De verslagen van de vergaderingen worden altijd geplaatst op de website van de school en indien mogelijk via de nieuwsbrief. U kunt de raad bereiken via mr@devlieten.nl.

Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Westland is de medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken besproken die alle scholen binnen ons bestuur betreffen.

Ook is de GMR de schakel tussen het bestuur en de scholen. Verschillende zaken moeten door het bestuur aan de GMR ter goedkeuring of advisering worden voorgelegd. Het reglement van de GMR voorziet in die bevoegdheden.

 

Voorzitter: dhr. Gert-Jan Meeuws

Vice Voorzitter en GMR lid: dhr. Erwin Kok

Vanuit het Team: Patrick en Ineke