Kik

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft van welke aard dan ook over de gang van zaken op school, kunt u dit melden bij de groepsleerkracht of de directie.
Voor als er iets mis gaat

Kwaliteit van onderwijs staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en goede afspraken zorgen voor een prettig schoolklimaat en een goed contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toekomt.

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind. U kunt dit het beste met de leerkracht van uw kind bespreken.

 

Directeur

Een enkele keer lukt het niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. Als dit het geval is, kunt u bij de directeur terecht.

 

Schoolcontactpersoon

Ook kunt u of uw kind een afspraak maken voor een gesprek met de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is iemand van het team, die geschoold is in het omgaan met klachten en kan u adviseren wat u het beste kunt doen. Ook kan de schoolcontactpersoon in overleg met u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, of u naar deze vertrouwenspersoon doorverwijzen.

 

Vertrouwenspersoon

Wanneer de klacht zo ernstig is, dat u niet met de school tot een oplossing kunt komen, kunt u worden geadviseerd en bijge­staan door de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus niet verbonden aan de school of aan het bestuur.

Hij kan u en de school helpen met het zoeken van een bemiddelende instantie of u begeleiden met het op schrift stellen van uw klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval van mishandeling of seksuele intimidatie) zal hij dit aan u adviseren en u daarbij begeleiden.

 

Vertrouwensinspecteur

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme.

De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

 

Verantwoordelijkheid school

Leerkrachten en directie zijn verplicht een vermoeden van strafbare feiten in de schoolsituatie te melden aan het bevoegd gezag (de Stichting). Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om het vermoeden van strafbare feiten te melden bij de vertrouwensinspecteur. Dat geldt ook voor de schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon.

 

Landelijke Klachten Commissie

De school is aangesloten bij een Landelijke Klachten Commissie (LKC). Klachten waar ouders en school niet samen uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. Dikwijls gebeurt dit op advies of door bemiddeling van de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon. U kunt als ouder uw klacht ook rechtstreeks aan de LKC voorleggen. De LKC gaat na of de klacht gegrond is en brengt advies uit aan het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag zal binnen vier tot maximaal acht weken de betrokken partijen schriftelijk op de hoogte brengen over hun standpunt met betrekking tot het advies en de betrokkenen informeren over de eventuele te nemen maatregelen naar aanleiding van het advies.